金 剛 禪 國 際 總 會 資 訊 網 The International Jin-Gang-Dhyana Association Net
( 取 自 〝 即 將 公 開 〞 部 份 )
各 地 金 剛 兄 弟 姐 妹 學 習 法 理 討 論 報 告 選 載

 

聖 密 龍 講 《 般 若 波 羅 密 多 心 經 》 之 三
學 習 報 告 選 載
之 一

 

頂 禮  聖  智 及 維 摩 詰  阿 達 爾 嘛 佛 師 尊
頂 禮  總 部 諸 位 長 老 與 上 師
頂 禮  全 世 界 金 剛 禪 兄 弟 姐 妹

  弟 子 們 恭 請  師 尊 聖 安 !

  ( 這 是 一 份 遲 到 的 法 會 報 告 。 弟 子 懺 悔 。 弟 子 以 後 一 定 做 到 及 時 匯 報 。 )

  華 夏 古 陰 曆 五 月 初 九 , 是  聖  智 及 維 摩 詰  阿 達 爾 嘛 佛 師 尊 的 聖 誕 日 , 既 是 聖 密 宗 弟 子 們 心 中 最 神 聖 吉 慶 的 日 子 , 也 是 十 法 界 人 天 共 慶 的 歡 喜 日 ; 既 是 慶 賀  師 尊 的 聖 誕 , 其 實 也 是 在 慶 賀 弟 子 們 自 己 的 生 日 。 清 晨 上 網 看 到 《 金 剛 禪 世 界 網 》  ── 咱 們 聖 密 宗 弟 子 神 聖 的 精 神 家 園 , 煥 然 一 新 的 主 頁 與 《 生 辰 快 樂 》 、 《 心 經 聖 密 講 》 等 內 容 , 真 是 歡 喜 莫 名 !

  晚 上 , B 、 W 、 Y 、 N 、 L 、 K 、 A 、 R 、 J 、 E 、 T 、 H 等 x x 人 舉 行 家 庭 法 會 。 法 會 內 容 有 三 。

  一 、 慶 賀  師 尊 生 日 。

  弟 子 們 感 到 今 天 有 一 種 很 特 別 的 法 喜 。 弟 子 在 夢 中 看 到 : 虛 空 中 在 放 著 喜 慶 的 禮 炮 , 炮 花 呈 現 出 「 龍 頭 」 的 形 狀 。 法 會 進 行 時 , L 師 兄 看 到 金 龍 歡 騰 。 真 是 人 天 共 慶 , 宇 宙 同 樂 啊 !

  弟 子 們 朗 誦 了 《 生 辰 快 樂 》 一 文 及 x x x x x x x x 代 表 大 陸 弟 子 祝 福  師 尊 聖 誕 的 賀 詞 :

  「 在 我 們 最 親 愛 的
   薄 伽 梵 最 神 聖 的 生 日 這 天 ,
   讓 整 個 宇 宙 歡 樂 、 慶 祝 和 讚 美
   您 無 限 的 神 聖 功 蹟 ,
   記 得
   您 無 量 的 恩 典 。
   師 尊 ,
   我 們 呈 上 對  您 的 愛 及 尊 敬 ,
   是 超 越 一 切 語 言 的 」 ;

  「  …… 祖 國 的 眾 弟 子 們 ,
   感 恩
   師 尊 如 日 如 月 的 大 慈 大 悲 ,
   思 念
   師 尊 春 雨 潤 物 的 細 緻 入 微 。
   無 盡 的 感 恩 與 思 念 化 為 四 大 心 願 :

   祝 福  阿 達 爾 嘛 佛
    師 尊 法 體 永 安 康 !
   祝 賀  聖 密 宗 金 剛 禪 佛 教
    全 世 界 大 弘 揚 !
   祝 願  一 切 父 母 眾 生
    回 歸 無 垠 聖 法 性 佛 阿 達 爾 嘛 !
   祝 願  阿 達 爾 嘛 佛   師 尊 加 持
    國 泰 民 安 世 界 和 平 繁 榮 昌 盛
    成 人 間 淨 土 。 」

  賀 詞 說 出 了 弟 子 們 的 心 裡 話 , 大 家 無 不 歡 喜 讚 歎 !

  二 、 學 習 《 聖 密 龍 講 般 若 波 羅 密 多 心 經 之 三 》 。

  看 到 久 盼 的 《 聖 密 龍 講 般 若 波 羅 密 多 心 經 之 三 》 出 現 , 弟 子 們 真 是 萬 分 的 感 恩 與 高 興 啊 ! 大 家 一 邊 討 論 一 邊 驚 歎 :

  一 是 由 大 聖 寶 不 空 三 藏 翻 譯 的 最 圓 滿 的 經 題 , 以 前 從 未 見 過 ;

  二 是 「 摩 訶 」 二 字 ,

  師 尊 如 是 講 , 特 別 是 《 大 聖 釋 迦 牟 尼 佛 大 法 王 聖 密 頌 》

  「 無 窮 妙 幻 法 性 阿 絲 律 耶 ,
   無 垠 聖 法 性 佛 阿 達 爾 嘛 ,
   無 量 慈 悲 智 慧 極 終 善 性 ,
   無 數 有 情 歡 喜 皈 依 聖 樂 」 ,

   聞 所 未 聞 ;

  三 是 《 心 經 》 的 精 義 ,

  師 尊 指 出 在 於

  「 畢 竟 空 , 勝 義 有 , 真 了 義 」 ,

  真 是 字 字 珠 璣 , 中 觀 聖 義 , 一 語 道 破 。

  弟 子 們 感 歎 : 只 有 住 世 的 佛 陀 才 能 把 《 心 經 》 講 得 如 是 美 ! 如 是 妙 ! 如 是 精 ! 如 是 究 竟 圓 滿 !

  弟 子 們 領 悟 : 《 心 經 聖 密 講 》 是 修 學 《 八 地 聖 行 》 的 必 修 課 ! 是 即 身 成 佛 、 現 證 涅 槃 之 指 南 !

  每 位 聖 密 宗 弟 子 都 應 用 心 一 字 一 句 的 學 習 與 消 化 。

  三 、 學 習 《 華 嚴 經 · 如 來 十 身 相 海 品 第 三 十 四 》 。

  弟 子 們 正 好 在 今 天 讀 頌 到 這 一 品 。 本 品 專 門 讚 頌 佛 陀 萬 德 圓 滿 的 身 相 。 聯 繫 實 際 ,  師 尊 就 是 如 是 萬 德 圓 滿 的 住 世 佛 。

  「 實 際 理 地 , 不 受 一 塵 , 佛 事 門 中 , 不 捨 一 法 ; 捨 一 法 , 不 達 法 身 , 住 一 法 , 不 見 法 性 。 」

  如 是 因 , 如 是 果 。 只 有 全 身 心 的 正 信 , 才 會 全 身 心 地 皈 依 , 才 會 全 身 心 地 供 養 阿 達 爾 嘛 佛 與 一 切 眾 生 , 才 會 完 整 地 得 到  師 尊 、 歷 代 聖 祖 、 諸 天 諸 佛 與 護 法 佛 的 加 持 , 才 會 老 實 踐 行 「 諸 惡 莫 作 , 眾 善 奉 行 」 聖 訓 。

  從 生 活 中 點 點 滴 滴 做 起 , 才 有 可 能 生 起 空 性 之 大 用 , 才 能 最 終 達 到 如 是 至 真 至 善 至 美 之 佛 果 。

  故 信 心 力 為 「 七 力 」 之 首 , 此 問 題 真 正 解 決 了 , 則 勢 如 破 竹 矣 ! 弟 子 們 就 如 何 像 金 剛 x x 長 者 一 樣 , 樹 立 完 整 的 永 恆 的 智 信 , 展 開 了 認 真 的 反 省 與 熱 烈 的 探 討 。

  最 後 弟 子 們 共 同 祝 願 一 切 眾 生 都 能 證 得 萬 德 圓 滿 之 佛 果 。

  祝 福 阿 達 爾 嘛 佛  師 尊 法 體 永 安 康 !
  祝 賀 聖 密 宗 金 剛 禪 佛 教 世 界 弘 揚 !  

華 夏 古 陰 曆 癸 未 年 五 月 初 九 日 ( 五 月 十 八 日 補 寫 )
P 市 聖 密 宗 金 剛 禪 佛 教 弟 子 H 執 筆 叩 上 。

小 組 學 習 討 論 報 告 目 錄 頁